Polityka prywatności i cookies

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH*

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Wydział Zamiejscowy („WSM”) informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach.

 1. Wskazanie administratora

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Wydział Zamiejscowy, ul. Żórawskiego 5, 06-400 Ciechanów.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, prosimy o:

 • kontakt z za pomocą skrzynki mailowej: biuroprojektu@wsmciechanow.edu.pl
 • kontakt pisemny na adres: WSM, ul. Żórawskiego 5, 06-400 Ciechanów,
 • kontakt osobisty w siedzibie WSM;
 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych:

Przetwarzanie danych osobowych przez WSM odbywa się w celu prowadzenia z Panem/Panią korespondencji oraz innych form komunikacji (np. kontakt telefoniczny) związanych z zapytaniami oraz żądaniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

 

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się w związku z realizacją obowiązku prawnego (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), który ciąży na WSM zgodnie z przepisami art. 12 – 22 RODO.

 

W niektórych przypadkach, dane osobowe użytkowników są przetwarzane w związku z ustaleniem i dochodzeniem roszczeń dotyczących realizacji praw osób, których dane dotyczą.

Podstawą prawną przetwarzania jest w takim przypadku prawnie uzasadniony interes administratora (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, a także na obronie przed roszczeniami.

III.      Obowiązek podania danych osobowych

W niektórych przypadkach podanie danych osobowych wynika z konieczności potwierdzenia Pana/Pani tożsamości. Przepisy RODO nakładają na administratorów obowiązek upewnienia się, że osoba, z którą prowadzi się korespondencję, jest tą samą osobą, która może otrzymać stosowne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. W takich przypadkach brak podania danych osobowych stanowi podstawę do odmowy realizacji prawa wynikającego z RODO lub do odmowy udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

 1. Informacje o odbiorcach Pana/Pani danych osobowych

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa (np. Policja, Prokuratura, Straż Graniczna, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, etc.);
 • podmiotom świadczącym usługi wsparcia i rozwoju usług informatycznych dla WSM
 • podmiotom świadczącym usługi logistyczne dla WSM
 • podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów dla WSM
 • w przypadku gdy zajdzie taka konieczność instytucjom finansowym prowadzącym rozliczenia finansowe słuchaczy i osób współpracujących z WSM
 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie dla WSM
 1. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt II celów lub okres wskazany w przepisach prawa. W szczególności, Pana/Pani dane osobowe zostaną usunięte po upływie okresu potrzebnego do wykazania przed organem nadzorczym faktu zrealizowania Pana/Pani żądania lub odmowy realizacji wniosku.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Wydział Zamiejscowy pragnie zapewnić, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez WSM, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy(I) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (II) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, a administrator nie wykazał istnienia ważnych podstaw do dalszego przetwarzania danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, (III) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (IV) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: (I) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (II) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (III) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba,
 • której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (IV) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji gdy WSM przetwarza Pana/Pani dane osobowe na przesłance prawnie uzasadnionego interesu administratora.

VII.     Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

We wszystkich przypadkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.

Wszystkie powyższe informacje są dostępne również na stronie internetowej WSM: www.wsmciechanow.edu.pl w sekcji „Ochrona Danych Osobowych”


* Klauzula informacyjna dotyczy wyłącznie osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez WSM