O projekcie

Celem główny projektu jest wzrost kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego u 192 osób oraz w zakresie ICT(szkolenie komputerowe) u 192 osób powyżej 25 roku życia, zamieszkałych, pracujących lub uczących się na obszarze województwa mazowieckiego w subregionach:  ciechanowski, płocki, ostrołęcki, siedlecki i radomski.

Założenia projektu:

  • Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń językowych i komputerowych
  • Szkolenia odbywać się będą zarówno w tygodniu, jak i w weekendy.
  • Uczestnicy podzieleni zostaną na grupy 12 osobowe.
  • Uczestnicy/czki otrzymają materiały szkoleniowe
  • Na zakończenie ścieżki szkoleniowej przewidziany jest międzynarodowy egzamin certyfikujący.

Planowane efekty:

W wyniku udzielonego wsparcia 192 osoby zostaną przeszkolone w zakresie języka angielskiego oraz 192 os. w zakresie szkoleń komputerowych. W projekcie  zakłada się, że min. 80% uczestników projektu nabędzie kwalifikacje lub kompetencje. Ponadto zakłada się, że w wyniku udzielonego wsparcia co najmniej 60% osób objętych wsparciem osiągnie pełen poziom biegłości językowej zgodnie z ESOKJ (tj. na poziomie A,B lub C) oraz min. 80% osób objętych szkoleniami komputerowymi uzyska certyfikat potwierdzający kwalifikacje cyfrowe. Ponadto uczestnicy szkoleń otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe, które będą ich własnością. Po zakończeniu Uczestnicy będą mieli możliwość korzystania z tych materiałów, co pozytywnie wpłynie na wzmocnienie nawyku nauki przez całe życie. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku egzaminu zewnętrznego Uczestnicy otrzymają certyfikat wydany na czas nieokreślony. Uzyskanie certyfikatów potwierdzających kompetencje językowe lub komputerowe, które są szczególnie ważnymi i cenionymi na rynku pracy i przez pracodawców. Przez to zwiększą się ich szanse na rynku pracy.

 

Okres realizacji projektu: Obszar realizacji:
Od 1.04.2018 do 31.08.2019         woj. mazowieckie

(subregiony:  ciechanowski, płocki, ostrołęcki, siedlecki i radomski.)

Wartość projektu:

1 037 289,60 PLN

Wkład z Funduszy Europejskich:

829 831,68 PLN

 

Projekt „Akademia kompetencji” realizowany jest przez Wyższą Szkołę Menedżerską Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie, ul. Kazimierza Żórawskiego 5, 06-400 Ciechanów, w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.2 kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.